. اگر خدا وجود دارد، پس چرا در مقابل جنایت هایی که رخ می دهد، ساکت است؟َ