. کلیپ و گزارش واکنش مردم به سلفی حقارت بعضی از نمایندگان مجلس اسلامی...