. استاد هاشمی نژاد | سیره اخلاقی امام حسین علیه السلام | 5 جلسه