. آخر الزمان چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌توان زمان وقوع آن را دریافت؟