. حکم روزه دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده و از قدرت جسمانی ضعیفی برخوردارند چیست؟