. آیا غم و اندوه زیاد در مراسم دینی ما سبب نمی شود که افرادی افسرده باشی