. بعد از ظهور شرایطی وجود می‌آید که مردم گناه نمی‌کنند...