. برای عید سعید غدیر انجام چه اعمالی سفارش شده است؟