. پاسخ به شبهه ی حذف نام۷۰نفر از قریش از قرآن!!(1)