. رسیدگی به حق پدر و مادر اولویت دارد، یا رسیدگی به حقوق فرزندان؟!پاسخ کوتاه.