. باز هم نوبتِ مدینه شُدو در غَمَش باز کربلا میسوخت...