. برای کسانی که بهشتی در دنیا برای خود ساخته اند، چگونه می توان با وعده