. اگر آدم و حوا از بهشت بیرون رانده نمی شدند چه می شد؟