close
تبلیغات در اینترنت
. متفکر شیعه مصر"بعد از شهادت حسن شحاته، همگان فهمیدند که به شیعیان مصر ستم می شود"