. چرا در قرآن کریم هر کجا سخن از خداوند آمده، از ضمیر مذکر استفاده شده است؟