. سیر کردن فقیری گرسنه پاداش بیشتری دارد یا قرائت قرآن برای مردگان؟!