. اگر هنگام خوردن غذا، مهمانی وارد شود، آیا توصیه شده است که از سر سفره تکان نخورده و به احترام او از جا برنخیزیم؟