. تکلیف کودکان و دیوانگان در آخرت چیست لطفا در مورد این موضوع صحبت کنید.