. عقیده اهل سنت در تورات- خداوند دهان دارد و صدا دارد و مثل انسان صحبت می کند!!!