. حضرت زهرا،شکرگذاری از خدل،خدا،قرآن،دستورات الهی،فریادحق،