آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.01%) 149
خوب
(14.52%) 103
متوسط
(29.19%) 207
بد
(35.26%) 250
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 709