آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.10%) 149
خوب
(14.58%) 103
متوسط
(29.32%) 207
بد
(34.98%) 247
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 706