. غدیر خم،بشریت ،عید اکبر،اکمال دین و اتمام نعمت،مسئله‌ امامت،فریاد حق،