. روز عرفه،شب عرفه، لیالی متبرکه، شب مناجات،یا قاضی‌‌الحاجات،توبه،دعا در