. خدا و زندگی، خداوند و اجبار زندگی ، ایا زندگی اجباری است