. انتخاب زن و همسر مناسب برای ازدواج و زندگی مشترک