آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.20%) 148
خوب
(14.46%) 101
متوسط
(29.36%) 205
بد
(34.95%) 244
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 698