آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.11%) 148
خوب
(14.55%) 102
متوسط
(29.38%) 206
بد
(34.95%) 245
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 701