آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(20.95%) 154
خوب
(14.14%) 104
متوسط
(28.70%) 211
بد
(36.19%) 266
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 735