آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.26%) 148
خوب
(14.51%) 101
متوسط
(29.31%) 204
بد
(34.91%) 243
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 696