آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.35%) 148
خوب
(14.43%) 100
متوسط
(29.43%) 204
بد
(34.77%) 241
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 693