آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.23%) 148
خوب
(14.49%) 101
متوسط
(29.41%) 205
بد
(34.86%) 243
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 697