آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.29%) 148
خوب
(14.53%) 101
متوسط
(29.35%) 204
بد
(34.82%) 242
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 695