آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.09%) 154
خوب
(14.10%) 103
متوسط
(28.63%) 209
بد
(36.16%) 264
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 730