آیا عمل کرد ارشاد از نظر شما در مقابله با بدحجابی چگونه بود؟
(21.16%) 149
خوب
(14.48%) 102
متوسط
(29.26%) 206
بد
(35.08%) 247
ناصحیح

تعداد شرکت کنندگان : 704